DISC Behaviour Style

DISC

Съгласно теорията DISC, хората се делят на четири типа, в зависимост от това как реагират на трудности и проблемни ситуации, как влияят на околните, как реагират на промените около себе си, как следват правила. Основните четири типа е прието да се обозначават с латинските букви: DISC. Освен това, за по-голяма прегледност, е прието да бъдат обозначавани с различни „цветове” – червен, жълт, зелен и син.

D –Dominance – Доминиране; Как човек реагира на проблеми и трудности?
I – Influence - Влияние; Как човек взаимодейства, влияе на околните?
S – Steadiness – Стабилност; Как човек реагира на промените?
C - Compliance – Адаптивност; Как човек следва правила?

Всеки тип поведение по DISC има своите „ярки”, отличителни особености:
• Хората от „червения” тип, се отличават с решителност и прямота. Те не се боят от трудностите и обичат да решават сложни задачи. Те са много взискателни към себе си и околните, бързо действат и вземат решения.
• Хората от „жълтия” тип са пълни с енергия и оптимизъм. Харесва им да общуват с хората, да бъдат център на внимание. За тях е характерен творческия подход и ентусиазъм в търсенето на нови идеи.
• Хората от „зеления” тип ценят стабилността и надеждността. Те са спокойни и разумни, стремят се да доведат започнато до края, отнасят се доброжелателно към околните.
• Хората от „синия” тип са точни и педантични. Те имат склонност към детайлен анализ и внимателно планиране. Придават голямо значение на качеството и дисциплината.

Използването на модела DISC предполага описание и сравняване на два стила в поведението на човека – ЕСТЕСТВЕН и АДАПТИРАН. Във отчетите тези стилове са представени във вид на графики І и ІІ, чийто анализ показва какъв е естествения тип поведение и как в определени ситуации (на работното място, в семейството, и т.н.), човек адаптира поведението си.

Изключително важно е да се осъзнае, че:
- Останалите виждат света по различен начин, а не както нас!
- Различните хора реагират по различен начин на една и съща ситуация!
- Всеки човек може да бъде успешен!
- Важно е не какъв е нашият тип поведение, а това което ние правим с него!