Какво представлява оценката DISC?

Поведението на човека се явява „видимата” част от личността на човека. То се проявява във всичко: как човек общува с други хора, как взема решения, как организира работата си, как ръководи подчинените си. Видимото поведение разкрива това, което произтича от нашите ценности, убеждения, способности.

DISC Poster-1

Защо е важно да разбираме особеностите на човешкото поведение?
За да постигне успех, човек трябва да разбира себе си, своите особености, своите силни и слаби страни, а също така да разбира и поведението на околните.

DISC отразява начина, по който действаме
Стилът на поведение не може да бъде добър или лош. Всеки нормален човек може да бъде успешен и да действа ефективно, ако осъзнава своите силни и слаби страни.

В какво е силата на теорията DISC, защо е завоювала такава популярност?
Осъзнаването на нашите особености, ни помага да разберем себе си, своите силни страни както и своите недостатъци. Помага ни да разберем и приемем околните с техните силни страни и слабости, и да адаптираме своето поведение към поведението на околните по начин, който ни дава възможност за по-ефективно общуване и разбиране, което от своя страна води до по-добро сътрудничество и личен успех; в крайна сметка нашият успех и кариера зависят до голяма степен от това как взаимодействаме с околните.